Prawa i obowiązki ucznia

Prawa obowiązujące w szkole są zgodne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

Uwzględniając prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka uczeń ma prawo do:
 1. znajomości praw i obowiązków ucznia szkoły;
 2. wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi szkoły; dostępu do statutu szkoły oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych;
 3. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania:
  1. uzyskiwania ocen z zajęć edukacyjnych wyłącznie za wiadomości i umiejętności,
  2. uzyskiwania oceny zachowania jedynie za postawę,
  3. opiniowania projektu oceny zachowania swoich kolegów,
  4. uzyskiwania, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informacji o terminie pisemnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności. Sprawdzian ten może być tylko jeden w ciągu dnia i najwyżej trzy w ciągu tygodnia,
  5. dostępu do sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej,
  6. gruntownego powtarzania i utrwalania wiadomości i umiejętności przed zapowiedzianą pracą kontrolną,
  7. zadawania nauczycielowi pytań w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
  8. 2 tygodniowego okresu adaptacji w klasach IV, w którym nauczyciele nie wystawiają ocen niedostatecznych.
 4. znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu;
 5. otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych:
  1. złożenia do dyrektora szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego oraz wniosku o promocję do klasy programowo wyższej w przypadku niezdania jednego egzaminu poprawkowego, pod warunkiem, że zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek są realizowane w klasie programowo wyższej (na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym rozporządzeniu MEN),
  2. uzyskiwania poręczenia samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy lub innego nauczyciela szkoły w przypadku prowadzenia wobec ucznia postępowania dyscyplinarnego,
  3. odwołania się od ocen rocznych według przepisów zawartych w wewnątrzszkolnych zasadach  oceniania,
  4. zgłaszania skargi bezpośrednio dyrektorowi lub pedagogowi szkoły o nieprzestrzeganiu przez społeczność szkoły przysługujących mu praw.
 6. informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, rozkładu lekcji;
 7. bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 8. bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i możliwości organizowanych na zasadach określonych w statucie szkoły;
 9. wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 10. wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych;
 11. wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu;
 12. przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu;
 13. posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób;
 14. uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych;
 15. równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;
 16. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania lub wyzysku;
 17. poszanowania własnej godności;
 18. opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole;
 19. pomocy w przygotowaniu do konkursów, olimpiad przedmiotowych i zawodów sportowych:
  1. przynależności do dowolnego koła zainteresowań działającego w szkole;
  2. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach;
  3. indywidualnych konsultacji przedmiotowych ze wszystkimi nauczycielami
 20. bycia wybieranym i brania udziału w wyborach do samorządu;
 21. wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
 22. zwracania się do wychowawcy klasy , nauczycieli i dyrekcji szkoły w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 23. korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły;
 24. zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego;
 • Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia.
 • Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoły w ciągu 14 dniu od wystąpienia naruszenia praw ucznia.
 • W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa się do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia.
Każdy uczeń szkoły ma obowiązek:
 1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie:
  1. systematycznego i aktywnego brania udziału w lekcji;
  2. przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji;
  3. uzupełnienia braków wynikających z absencji w określonym przez nauczyciela terminie;
  4. uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia;
  5. w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia zajęć przez nauczyciela, zabierać głos, gdzie zostanie do tego upoważniony,
  6. szanować i chronić mienie szkolne, dbać o ład, porządek i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.
 2. przestrzegania zasad kultury współżycia:
  1. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
  2. przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
  3. zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,
  4. zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
 3. dbania o honor i tradycje szkoły:
  1. w pierwszej kolejności reprezentować szkołę w sposób godny ucznia szkoły,
  2. troszczyć się o honor szkoły,
  3. kultywować tradycje szkoły.
 4. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej:
  1. respektowania zasady zawartych w Regulaminie zachowania się uczniów podczas przerw,
  2. przestrzegania Zasad bezpiecznego informowania o przemocy,
  3. Regulaminu korzystania z telefonów komórkowych;
  4. usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych.
   • da) usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 1 tygodnia, po tym czasie nieobecność będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona,
   • db) usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia lub ustnej informacji podczas spotkania z  wychowawcą lub rozmowy telefonicznej.
  5. dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia).
  6. wystrzegania się wszelkich zachowań prowadzących do uzależnień,
  7. pozostawania w budynku w czasie trwania planowych zajęć.
 5. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i wszystkim ludziom poprzez społecznie akceptowane formy;
 6. przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;
 7. naprawienia szkód materialnych wyrządzonych w szkole lub na obiektach szkolnych.
Uczniom nie wolno:
 1. przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 2. wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 3. wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
 4. wychodzić samodzielnie poza budynek szkoły w czasie trwania planowanych zajęć i przerw;
 5. spożywać posiłków w czasie zajęć dydaktycznych;
 6. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
 7. używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do nagrywania lub odtwarzania dźwięku i obrazu w czasie pobytu w szkole za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 136 ust 4.-6.;
 8. wykorzystywać swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka;
 9. zapraszać obcych osób do szkoły.

Skip to content