Regulaminy

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych
Rozdział 1
Postanowienia – ogólne
§ 1

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:

 1. zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu donich,
 2. obowiązki ucznia związane zwypożyczeniem,postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie, zwanej dalej szkołą.
§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;

uczniu – należy przez rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych;

podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik,  umożliwiający  realizację  programu  nauczania,  mający  postać   papierową lubelektroniczną;

materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;

rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;

wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy.

Rozdział 2
Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych
§ 3
 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
 3. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową.
§ 4
 1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
 2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
§ 5
 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie  szkoły,  którzy  rozpoczęli  naukę  w  klasie  I  w  roku  szkolnym  2014/2015  lub później.
 2. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 10 września danego rokuszkolnego.
 3. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno- wychowawczych, z terminem zwrotu do 20 czerwca danego rokuszkolnego.
 4. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
 5. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegająrejestracji.
 6. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dziennikulekcyjnym.
§ 6
 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym w ust.2.
 2. W  przypadku  gdy  uczeń niepełnosprawnyprzechodziz jednej szkoły  do  innej  szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Rozdział 3
Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem
§ 7
 1. Przez    cały    okres    użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowyksiążek.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych, z wyjątkiem określonym wust.3.
 3. Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisyołówkiem.
 4. Wychowawca    ma obowiązek poinformowaćuczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałówedukacyjnych.
Rozdział 4
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego
§ 8
 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, o którym mowa w § 5 ust.3, szkoła może żądać od rodziców uczniazwrotu:
  1. kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnegolub
  2. odkupienia zniszczonego lub zagubionego podręcznika.
 2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie nauczyciela bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie nie dające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubieniekartek).
 4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były  płyta  CD/CVD,  mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
§ 9
 1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  biblioteka  wysyła  do  rodzica  wezwanie  do zapłaty.
 2. W przypadku braku zapłaty  za  uszkodzone,  zniszczone  lub  niezwrócone  podręczniki  lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 10
 1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jestdyrektor szkoły.
 2. Decyzje w kwestiach z zakresu z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektorszkoły.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r.

Regulamin wypożyczalni

 1. Zbiory wypożyczalni służą wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom naszej szkoły, a także rodzicom uczniów.
 2. Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam może wybierać książki, w każdej chwili może zwrócić się o pomoc do nauczyciela bibliotekarza.
 3. Ze zgromadzonych w wypożyczalni książek korzystać można wypożyczając je do domu.
 4. Jednorazowo uczniowie klas I i II mogą wypożyczyć 2 książki, klas III – 3, a uczniowie klas IV-VIII więcej, w zależności od stopnia zaawansowania czytelniczego. Przeczytane książki należy zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 5. Lektury wypożyczane są zgodnie z harmonogramem.
 6. Nauczyciele mogą wypożyczać do pracowni komplety książek.
 7. Zbiory wypożyczalni są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi taką samą odkupić lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 9. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do wypożyczalni przed końcem roku szkolnego.

Regulamin czytelni

 1. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić plecaki w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
 2. Zbiory czytelni służą wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom naszej szkoły, a także rodzicom uczniów.
 3. Uczniowie ze zbiorów czytelni mogą korzystać tylko na miejscu. Nauczyciele mogą je wypożyczać do pracowni lub do domu.
 4. Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam może wybierać książki z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma, w każdej chwili może zwrócić się o pomoc do nauczyciela bibliotekarza.
 5. Wykorzystane książki lub czasopisma należy zwracać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Roczniki czasopism mogą być przekazywane do pracowni przedmiotowych.
 7. Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.
 8. W czytelni obowiązuje cisza.
 9. Po skorzystaniu ze zbiorów należy wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

 1. Z dostępu do komputerów można korzystać wyłącznie w czasie trwania lekcji pod opieką nauczyciela lub nauczyciela bibliotekarza.
 2. Uczeń, który chce indywidualnie skorzystać ze stanowiska komputerowego w Multimedialnym Centrum Informacji zgłasza sie do nauczyciela bibliotekarza.
 3. Indywidualnie uczniowie mogą pracować tylko pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
 4. Przed przystąpieniem do pracy z komputerem ,uczeń powinien wpisać się do zeszytu-rejestr oznaczonego numerem identycznym z numerem komputera (każde stanowisko komputerowe ma przypisany własny zeszyt odwiedzin).
 5. Nie można zmieniać stanowiska komputerowego.
 6. W zeszycie-rejestrze należy wpisać : imię i nazwisko , klasę , datę , godzinę oraz temat poszukiwać.
 7. Nauczyciel bibliotekarz dokonuje wyboru konta i sposobu logowania. Ze stanowisk komputerowych korzystamy po zalogowaniu sie na odpowiednie konto użytkownika.
 8. Przy stanowisku może pracować tylko jedna osoba. W uzasadnionych przypadkach mogą pracować dwie osoby.
 9. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 11. Jednorazowo można korzystać z komputera przez jedną godzinę lekcyjną.
 12. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do czytelni jedzenia i picia.
 13. Niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.
 14. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.
 15. Programy multimedialne są udostępniane jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu.
 16. W pracowni MCI korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się się instalowania innych i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 17. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone.
Skip to content