Model absolwenta

MODEL  ABSOLWENTA
Absolwent szkoły to człowiek, który:
 1. w swoim postępowaniu dąży do prawdy,
 2. jest uczciwy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy,
 3. jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności,
 4. posługuje się sprawnie językiem ojczystym i obcym,
 5. zna historię, kulturę oraz tradycje Polski i swojego regionu,
 6. jest otwarty na europejskie wartości kultury,
 7. szanuje własną religię i jej wartości oraz z szacunkiem odnosi się do osób innego wyznania,
 8. jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
 9. wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów,
 10. umie rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
 11. twórczo myśli, jest aktywny, ciekawy świata,
 12. umie skutecznie się porozumiewać,
 13. odczuwa potrzebę stałego uczenia się i doskonalenia swych umiejętności,
 14. wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
 15. umie planować i organizować swoją pracę,
 16. dba o bezpieczeństwo własne i innych,
 17. promuje zdrowy styl życia,
 18. jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji.
Rodzaje nagród w szkole.
Statuetkę „Najlepszy absolwent” otrzymuje uczeń:
 1. klasy ósmej kończący szkołę podstawową;
 2. z najwyższą średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych w szkole;
 3. z wysoką kulturą osobistą i wzorową oceną klasyfikacyjną zachowania;
 4. z wysoką frekwencją – wszystkie nieobecności usprawiedliwione;
 5. godnie reprezentujący szkołę i dbający o jej tradycje. 
Plakietkę “Wzorowy uczeń” otrzymuje uczeń:
 1. kończący naukę po klasie czwartej, piątej, szóstej, siódmej i ósmej;
 2. ze średnią ocen, co najmniej 5,2;
 3. przestrzegający ustalonych reguł zachowania oraz z wzorową oceną klasyfikacyjną zachowania;
 4. z wysoką frekwencją – wszystkie nieobecności usprawiedliwione;
 5. aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczący w życiu klasy i szkoły.
Statuetkę “Najlepszy sportowiec” otrzymuje uczeń, który:
 1. godnie reprezentuje szkołę w zawodach i imprezach sportowych;
 2. zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich i wojewódzkich;
 3. bierze aktywny udział w życiu sportowym szkoły bądź w innych formach związanych z działalnością sportową w organizacjach pozaszkolnych;
 4. osiąga przynajmniej dobre i bardzo dobre wyniki nauczania;
 5. postawą społeczną, zaangażowaniem, stosunkiem do obowiązków szkolnych nie budzi najmniejszych zastrzeżeń;
 6. praktycznie stosuje zasady fair- play w życiu codziennym i sporcie.
Dyplom za 100 % frekwencję otrzymuje uczeń, który:
 1. w ciągu roku szkolnego nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej.
Dyplom “Najlepszego ucznia” (w klasach III) otrzymuje uczeń, który:
 1. osiąga  bardzo dobre wyniki w nauce;
 2. prezentuje wysoką kulturę osobistą oraz przestrzega ustalonych reguł zachowania;
 3. podejmuje dodatkowe prace i zobowiązania i bardzo dobrze się z nich wywiązuje.
Skip to content