Doradztwo zawodowe

Zajęcia z doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

W ramach reformy systemu oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało w ramowym planie nauczania klas VII i VIII zajęcia lekcyjne z doradztwa zawodowego. W naszej szkole, zajęcia te realizowane są w  pierwszym półroczu VII klasy i w drugim półroczu VIII klasy. 

Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych, które jednocześnie wyznaczają treści programowe doradztwa zawodowego:

  • Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
  • Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
  • Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie Informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
  • Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy.

Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy również wspieranie rodziców ósmoklasistów w wyborze szkoły średniej, stąd 28.11.2022 r. została zorganizowana prelekcja, której tematem była  „Wspierająca rola rodziców w wyborze dalszego kierunku kształcenia”.

Ponadto, w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, organizowane są spotkania z przedsiębiorcami, wyjścia do zakładów pracy i Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie, dzięki temu uczniowie mają okazję poznać ciekawe zawody.

Szkolny doradca zawodowy
Edyta Kossakowska – Wołpiuk

Skip to content