Czym zajmuje się terapeuta pedagogiczny?

Terapia pedagogiczna

to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami rozwoju i zachowania.

Główne cele terapii pedagogicznej to:
 • usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja),
 • wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się tak, aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić (kompensacja),
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji,
 • wzmacnianie motywacji do pracy i wiary we własne możliwości.

Powyższe cele realizuje terapeuta pedagogiczny podczas prowadzonych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

W ich trakcie stymuluje wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi ma rozwijanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych niezbędnych w nauce czytania i pisania, czyli:

 • percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • pamięci wzrokowej     i słuchowej,
 • sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej,
 • grafomotoryki,
 • koncentracji uwagi,
 • orientacji w przestrzeni.

W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczą uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także na wniosek Nauczyciela/Wychowawcy lub Rodzica.

Terapia pedagogiczna jest procesem długofalowym. Warunkiem osiągnięcia zamierzonych efektów jest systematyczne uczestnictwo ucznia w zajęciach oraz wykonywanie zaleconych ćwiczeń w domu pod kontrolą rodziców. Dlatego bardzo ważna jest współpraca pomiędzy terapeutą a rodzicami ucznia.

Skip to content