Ogólne kryteria wystawiania ocen

Ocena niedostateczna

Uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym programie nauczania, co uniemożliwia mu opanowanie kolejnych treści danego przedmiotu i utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów.

Ocena dopuszczająca

Uczeń intuicyjnie rozumie pojęcia, wykonuje proste polecenia z pomocą nauczyciela. Opanowanie przez niego wiadomości i umiejętności jest niewielkie, utrudnia możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie, a dodatkowo w zakresie innym przedmiotów.

Ocena dostateczna

Uczeń samodzielnie wykonuje proste polecenia. Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie, co może przysparzać mu trudności przy poznawaniu kolejnych trudniejszych treści kształcenia.

Ocena dobra

Uczeń rozumie i dość sprawnie posługuje się pojęciami, wykorzystuje je w sytuacjach typowych. Opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych trudniejszych treści kształcenia.

Ocena bardzo dobra

Uczeń biegle posługuje się posiadaną wiedzą, do pewnych pojęć dochodzi na drodze dedukcji i przez analogię, potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe. Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania.

Ocena celująca

Uczeń sprawnie posługuje się posiadaną wiedzą przy rozwiązywaniu problemów, podejmuje się dodatkowych działań (np. rozwiązuje trudniejsze problemy, wykonuje dodatkowe prace domowe, pracuje metodą projektu). Jego osiągnięcia są oryginalne i twórcze. Pozwalają na aktywne uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, turniejach, przeglądach twórczości artystycznej, itp.


Szczegółowe wymagania i kryteria wystawiania ocen z poszczególnych edukacji znajdują się w szkolnej bibliotece.

Skip to content