Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Człowieka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także na ich dalszy los.

Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego.

WIZJA SZKOŁY

Należymy do grona najlepszych szkół w województwie podlaskim. Uczniowie zajmują czołowe lokaty w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych. Przygotowują się do pełnienia określonych ról w rodzinie i środowisku.  Uczą się tolerancji wobec inności drugiego człowieka.

Jesteśmy liderami w naszym regionie we wdrażaniu autorskich programów nauczania. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, a sieć komputerowa i Internet pozwalają korzystać z najnowszych osiągnięć nauki w edukacji młodego pokolenia i komunikowania się.

Pełny rozwój dziecka jest możliwy dzięki współpracy z domem rodzinnym i podejmowaniu wspólnych działań wychowawczych na rzecz dobra naszej szkoły. Rodzice wspierają wizerunek szkoły w środowisku. Mamy wiele marzeń i planów, nad których realizacją będziemy pracować.

Wielką wagę przywiązujemy do tradycji szkoły, jej kultywowania i wzbogacania. Wyrazem tego są piękne uroczystości, akademie, udział w akcjach charytatywnych.

Pragniemy, aby nasza szkoła była zawsze przyjazna uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Skip to content