MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

Prawa obowiązujące w szkole są zgodne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.  

 
   

1.      Uwzględniając prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka uczeń ma prawo do:

1)      Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)      Opieki dydaktycznej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3)      Przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi szkoły, pedagogowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

4)      Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

5)      Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób:

a)      szkoła organizuje lekcje religii,

b)      religia nie jest przedmiotem obowiązkowym,

c)      uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii szkoła organizuje lekcje etyki lub zapewnia na ten czas opiekę;

6)      Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów:

a)      ma prawo należeć do dowolnego koła zainteresowań działającego na terenie szkoły,

b)      reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach;

7)      Korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem nauczyciela;

8)      Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;

9)      Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów;

10)  Uzyskiwania oceny z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności kluczowe, oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania;

11)  Uzyskiwania, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informacji o terminie pisemnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności. Sprawdzian ten może być tylko jeden w ciągu dnia i najwyżej dwa w ciągu tygodnia;

12)  Opiniowania projektu oceny zachowania swoich kolegów;

13)  Gruntownego powtórzenia i utrwalenia wiadomości i umiejętności przed zapowiedzianą pracą kontrolną;

14)  Do trzech pierwszych dni wolnych od prac kontrolnych po przerwach świątecznych i feriach;

15)  Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji;

16)  Wykorzystywania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, na okres świąt kalendarzowych i ferii być zwolnionym od zadań domowych;

17)  Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

18)  Organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za zgodą Dyrektora szkoły;

19)  Korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego;

20)  Zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego;

21)  Korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

22)  Dyskrecji w sprawach osobistych /stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia/;

23)  Korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje szkoła i Rada Rodziców;

24)  Wygłaszania na zebraniach lub w rozmowach z nauczycielami własnego zdania lub opinii na temat życia szkolnego;

25)  Okresu adaptacji, w którym nauczyciele nie wystawiają stopni niedostatecznych, ustalonym w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania;

26)  Wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim

27)  Bycia wybieranym i brania udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego

28)  Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami

29)  Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

30)  Uzyskania poręczenia Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy lub innego nauczyciela szkoły w przypadku prowadzonego wobec ucznia postępowania dyscyplinarnego;

31)  Złożenia do Dyrektora wniosku o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego /na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym rozporządzeniu MEN/;

32)  Zgłoszenia bezpośrednio Dyrektorowi lub pedagogowi, że przysługujące mu prawa nie są przestrzegane.

1a. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

a)      skarga adresowana do wychowawcy klasy przez ucznia lub rodziców /prawnych opiekunów/ - rozstrzyga wychowawca klasy

b)      skarga adresowana do Dyrektora szkoły przez ucznia lub rodziców /prawnych opiekunów/

c)      w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia skargi przez wychowawcę i Dyrektora uczeń /rodzic/ opiekun/ może wnieść skargę do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

2.  Uczeń ma obowiązek:

1)      Przestrzegania postanowień zawartych w statucie

2)      Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

3)      Systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych /”kartkówka” nie wymaga uprzedzania uczniów o jej realizacji/;

4)      Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki;

5)      Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom szkoły;

6)      Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do kolegów i pracowników szkoły;

7)      Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia;

8)      Przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;

9)      Szanować i chronić mienie szkolne;

10)  Dbać o ład, porządek i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły;

11)  Podporządkować się poleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, nauczycieli oraz władz Samorządu Uczniowskiego;

12)  W pierwszej kolejności reprezentować szkołę, godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej tradycje

13)  Przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu;

14)  Szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka;

15)  Przestrzegać zasad higieny osobistej, zmieniać obuwie, zmieniać strój po zakończonej lekcji wychowania fizycznego;

16)  Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole.

17)  Usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po powrocie do szkoły (nie później jednak niż do tygodnia licząc od ostatniego dnia nieobecności).  Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnienia lekarskiego, pisemnej lub ustnej informacji rodzica;

18)  Dbać o schludny wygląd (bez makijażu, biżuterii- kolczyków zwisających, pierścionków. Kolczyków nie mogą nosić chłopcy). Zabrania się farbowania włosów i noszenia ekstrawaganckich fryzur;

19)  Respektować zasady zawarte w REGULAMINIE ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W CZASIE PRZERW;

20)  Wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas  pobytu w szkole (zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych, wysyłania SMS-ów, fotografowania, filmowania, słuchania muzyki itp.). Telefon może służyć jedynie w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami w wyjątkowych  i uzasadnionych sytuacjach, po uzyskaniu zgody od nauczyciela;

21)  Przestrzegać ZASAD BEZPIECZNEGO INFORMOWANIA O PRZEMOCY;

22)  Wystrzegać się wszelkich zachowań prowadzących do uzależnień.