MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

MODEL ABSOLWENTA

 

 
 

Absolwent Szkoły Podstawowej  nr 4 w Zambrowie to człowiek, który:

a)    w swoim postępowaniu dąży do prawdy.,

b)   jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

c)    posługuje się sprawnie językiem obcym,

d)    wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

e)    wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

f)     jest otwarty na europejskie wartości kultury,

g)    zna  historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, 

h)   umie rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

i)     twórczo myśli,

j)      umie skutecznie się porozumiewać,

k)    umie stale się uczyć i doskonalić,

l)     umie planować swoją  pracę  i ją  organizować,

m)  jest tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, promujący zdrowy styl życia.

 

NAGRODY

  1. Statuetka„Najlepszy absolwent”, „Wzorowy sportowiec”
  2. Plakietka „Wzorowy uczeń” w kl. IV-VI
  3. Dyplom „Wzorowy uczeń” w kl. I-III

 

                                                      KRYTERIA

       STATUETKA   DYREKTORA  „Najlepszy absolwent”

   otrzymuje uczeń klasy VI:

- z najwyższą średnią w szkole,

- z wzorowym zachowaniem, 

- z najwyższą frekwencją /wszystkie nieobecności usprawiedliwione/.

 

    Plakietka  „WZOROWY   UCZEŃ”                           Dyplom WZOROWY UCZEŃ

                      w kl. IV-VI                                                                     w kl. I-III

- średnia ocen  5,2                                                    - bardzo dobre wyniki w nauce

- zachowanie wzorowe                                              - wysoka kultura osobista oraz przestrzeganie

- wysoka frekwencja /wszystkie                                  ustalonych reguł zachowania

  nieobecności usprawiedliwione/                           - podejmowanie dodatkowych prac i zobowiązań,

- aktywnie uczestniczy w życiu szkoły                        bardzo dobre wywiązywanie się z nich

 

     KRYTERIA UZYSKANIA PRZEZ UCZNIA TYTUŁU  „WZOROWY  SPORTOWIEC”

- Uczeń zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich i wojewódzkich.

- Bierze aktywny udział w życiu sportowym szkoły bądź w innych formach związanych z działalnością sportową w organizacjach pozaszkolnych.

- Osiąga przynajmniej dobre i bardzo dobre wyniki nauczania.

- Jego postawa społeczna, zaangażowanie, stosunek do obowiązków szkolnych nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.

- Praktycznie stosuje zasady fair- play w życiu codziennym i sporcie.