Rekrutacja 2021

Od 1 września 2021 roku naukę w klasie pierwszej obowiązkowo rozpoczynają dzieci urodzone w 2014 roku.

Warunki przyjęcia dziecka do szkoły

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4

Dzieci z rocznika 2014 będą przyjęte do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców (opiekunów prawnych), które należy złożyć w terminie od 15 marca do 9 kwietnia 2021 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie, ul. M. Konopnickiej 13.

Wszystkie dzieci urodzone w 2014 roku, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4, których rodzice (opiekunowie prawni) złożą ZGŁOSZENIA w określonym terminie, zostaną przyjęte do klasy pierwszej.

Rodzice 6-latków (czyli dzieci urodzonych w 2015 roku) mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej pod warunkiem, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym (rodzic zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o realizacji przygotowania wydane przez dyrektora przedszkola).

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci z rocznika 2014, zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4 mogą w terminie od 19 kwietnia do 7 maja 2021 roku złożyć WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy I w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4  w Zambrowie, ul. M. Konopnickiej 13.

Rodzice 6-latków (czyli dzieci urodzonych w 2015 roku) mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej pod warunkiem, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym (rodzic zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o realizacji przygotowania wydane przez dyrektora przedszkola).

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4, których rodzice (opiekunowie prawni) 
w tym roku złożą wniosek w określonym harmonogramem terminie, będą przyjmowane do klasy pierwszej w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przyjętymi w uchwale NR 139/XXV/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 21 lutego 2017 roku kryteriami, w miarę posiadanych wolnych miejsc, tzn. wtedy, gdy szkoła będzie posiadać wolne miejsca w klasach pierwszych po przyjęciu dzieci z obwodu.

Kryteria naboru i ich waga są następujące:

1. Dziecko zamieszkuje na terenie Miasta Zambrów – 5 pkt,
2. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole – 3 pkt,
3. Niepełnosprawność dziecka – 3 pkt,
4. Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 2 pkt,
5. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły – 1 pkt.

Zgodnie z harmonogramem:

14 maja 2021 roku komisja rekrutacyjna w Szkoły Podstawowej nr 4 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 18 maja 2021 roku rodzice kandydatów, w postaci pisemnego oświadczenia, potwierdzą wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4.

24 maja 2021 roku komisja rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 4 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające zgodnie z harmonogramem zawartym w Zarządzeniu NR 0050.3.2021 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18 stycznia 2021 r.

W przypadku zakwalifikowania kandydata, jeżeli miejsce zamieszkania jest różne od miejsca zameldowania rodzice zobowiązani są poinformować o tym w Kancelarię Szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania uczniów do klas I otrzymacie Państwo w sekretariacie SP nr 4 lub telefonicznie 86 271 44 68.
Pobieranie dokumentów

Druki ZGŁOSZENIA i WNIOSKU są dostępne na stronie internetowej szkoły http://sp4zambrow.pl w zakładce Rekrutacja oraz w sekretariacie szkoły.

ZGŁOSZENIE

WNIOSEK

ZGŁOSZENIA I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W SKRZYNCE PODAWCZEJ W PRZEDSIONKU SZKOŁY LUB PRZESYŁAĆ NA ADRES MAILOWY SZKOŁY:
czworka@sp4zambrow.pl
Nowy obwód Szkoły Podstawowej nr 4

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 przypomina , że zgodnie z uchwałą
NR 179/XXXI/17 RADY MIASTA ZAMBRÓW z dnia 24  października  2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  gminę Miasto  Zambrów i określenia granic ich obwodów obwód Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława  Broniewskiego w Zambrowie  z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej  13 obejmuje  w granicach  administracyjnych  gminy  Miasto  Zambrów  ulice:

Białostocka- numery nieparzyste, Rotmistrza Witolda Pileckiego (d. Bolesława Podedwornego), Bolesława Prusa, Brzozowa, Elizy Orzeszkowej, Generała Józefa Bema, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Pułaskiego, Łomżyńska, Marii Konopnickiej, Młynowa, Nadrzeczna, Obwodowa, Ostrowska, Plac  Sikorskiego, Podleśna, Polowa, Generała Stefana Kosseckiego, Sadowa,  Słoneczna, Sosnowa, Stefana  Żeromskiego, Świerkowa, Willowa, Wilsona, Zielona, Żytnia.

Skip to content