MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

GODZINY PRACY PEDAGOGA,
LOGOPEDY I PSYCHOLOGA

ZADANIA PEDAGOGA

PEDAGOG ZAPRASZA

LOGOPEDA

KONKURS
"MISTRZ DOBREGO ZACHOWANIA"

   

SZKOLNY PEDAGOG

 
 

Przyjdźcie z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić - zaprasza uczniów Cecylia Łagutowska - pedagog, logopeda i surdopedagog.

Praca pedagoga szkolnego w dużej mierze nastawiona jest na działalność profilaktyczno - wychowawcza. Polega ona na rozpoznawaniu warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności i podejmowaniu współpracy z wychowawcami i nauczycielami w zakresie udzielania pomocy i wsparcia tym dzieciom. Pedagog kieruje wnioski i opinie do placówek  opiekuńczo - wychowawczych, w przypadku dzieci potrzebujących takiego  rodzaju pomocy. Istnieje ścisła współpraca z Policją, Sądem dla Nieletnich, MOPS-em, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Jest koordynatorem prac Komisji ds. Pomocy Materialnej, która zajmuje się rozpoznawaniem sytuacji materialnej rodzin uczniów, pedagog bierze udział w przyznawaniu zasiłków losowych i bezpłatnych obiadów, refundowaniu kosztów zakupu podręczników uczniom klas I-IV oraz organizacji wypoczynku letniego.

Spośród problemów ogólno-wychowawczych pedagog przyjmuje na siebie w dużej mierze (wraz z wychowawcami) odpowiedzialność za realizację obowiązku szkolnego poprzez cykliczną kontrolę frekwencji i podejmowanie działań w przypadku nieuzasadnionej absencji. Obserwuje również uczniów zagrożonych i kieruje ich do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Udziela konsultacji rodzicom mającym trudności wychowawcze z dziećmi, oraz czuwa nad prawidłowością wystawiania ocen z zachowania i przestrzeganiem praw dziecka.

Pedagog szkolny jest koordynatorem planu pedagogizacji rodziców (pogadanki na temat trudności w nauce, roli rodziców w wychowaniu, szkodliwego wpływu używek na organizm dziecka). Sprawuje także indywidualną opiekę psychologiczną, która ma na celu eliminowanie napięć psychicznych nawarstwiających się u dzieci na tle niepowodzeń szkolnych (rozmowy z uczniami i ich rodzicami, oraz nauczycielami), oraz konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, środowiskowych. Jest koordynatorem pracy  zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, udziela pomocy  i wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Funkcję pedagoga szkolnego powołano w szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie w roku szkolnym 1981/82. Na tym stanowisku rozpoczęła pracę Elżbieta  Truchel (Szepietowska). W kolejnych latach pracę tę wykonywali: Maria Wiśniewska - rok szkolny 1985/1986 i Elżbieta Wrzeszcz w latach  1986 - 1988. Cecylia Łagutowska -  pełni tę funkcję  od roku  szkolnego  1988/89 i w do dziś pracuje jako pedagog. Od roku szkolnego 1995/1996 pracuje również jako logopeda korygując nieprawidłową wymowę uczniów a od 2000 r. - jest także surdopedagogiem. 

Cecylia Łagutowska

(pedagog, logopedia i surdopedagog)

 

 

 

 

 

 
Bezpieczni w cyberprzestrzeni
Bezpiecznie do szkoły
„Lepszy Internet zależy od Ciebie”

„Bezpiecznie podczas ferii”

„Żyję zdrowo bez nałogów”
Debata antynikotynowa