MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

KLASY INTEGRACYJNE

 
 

Ze względu na coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz w myśl zasady, że wszystkie dzieci mają prawo do nauki w szkołach ogólnodostępnych, w 1993 r. w Polsce zaczęło funkcjonować szkolnictwo integracyjne. Umożliwia ono wspólne wychowanie i nauczanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych o różnych możliwościach rozwojowych, przynosząc korzyści obu stronom. Stymuluje rozwój społeczno-emocjonalny dzieci, gdyż sprzyja tworzeniu środowisk, w których dzieci zdrowe będą miały okazję uczyć się poszanowania i tolerancji dla inności drugiego człowieka, a dzieci niepełnosprawne będą mogły doświadczać wszystkich radości, ale i trudów normalnego życia społecznego.

W naszej szkole pierwsza klasa integracyjna rozpoczęła pracę 1 IX 1997r. Powstała z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Była to pierwsza taka forma edukacji w Zambrowie. Kolejne klasy integracyjne w naszej szkole funkcjonowały w latach: 2000 r.- 2006 r. (klasa G) oraz 2003 r. – 2009 r. (klasa F).

W 2010 r. powstała klasa I A. W roku szkolnym 2012/2013 pracę rozpoczęły dwie równoległe klasy integracyjne (A i D). W oddziałach tych uczy się 14-20 dzieci. Pracuje z nimi dwoje nauczycieli: nauczyciel wychowawca i nauczyciel wspomagający - pedagog specjalny. Jest on współodpowiedzialny za proces kształcenia i wychowania wszystkich uczniów z klasy, a szczególnie tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie ci mają też dodatkową pomoc w formie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz dydaktyczno-wyrównawczych.

Zespoły uczniowskie w klasach integracyjnych są zróżnicowane pod względem intelektualnym i emocjonalnym. Głównym zadaniem pedagogów jest scalanie, zintegrowanie i zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju zgodnego z jego możliwościami. Bardzo ważne jest podejmowanie takich działań, by dzieci niepełnosprawne uwierzyły w siebie i otworzyły się na to, co ma im do zaoferowania szkoła, nauczyciele i koledzy. Uczniowie niepełnosprawni uczęszczają na wszystkie zajęcia planowe wraz ze swoimi zdrowymi rówieśnikami i uczą się z tych samych podręczników. Proces dydaktyczno-wychowawczy optymalizowany jest poprzez dokładną analizę ich możliwości i umiejętności edukacyjnych, dobór odpowiednich metod, modyfikację programów nauczania oraz indywidualizację pracy. Ogromną rolę odgrywa także ścisła współpraca pedagogów z rodzicami tych dzieci.

Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej oprócz podstawowej, koniecznej wiedzy, w którą wyposażany jest według własnych możliwości, rozwija się emocjonalnie i społecznie. Uczy się wchodzić w relacje ze zdrowymi rówieśnikami. Zdobyte doświadczenia pomogą mu w przyszłości nawiązywać kontakty społeczne oraz radzić sobie w codziennym życiu. Uczniowie zdrowi kształtują w sobie wiele pozytywnych cech, takich jak: wrażliwość, tolerancja oraz chęć niesienia pomocy.

Aby ułatwić dzieciom właściwy rozwój społeczny i emocjonalny, organizujemy uczniom klas integracyjnych wiele wspólnych imprez: ogniska, Andrzejki, Mikołajki, Wigilie z Jasełkami z udziałem rodziców, choinki, kuligi, wycieczki do zakładów pracy, Dzień Matki, Dzień Rodziny, wycieczki krajoznawcze oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Przygotowujemy również imprezy integracyjne, na które zapraszamy dzieci z klas integracyjnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej nr 5 w Zambrowie. We wszystkich tych uroczystościach uczestniczą rodzice, którzy zawsze chętnie służą pomocą i wspierają nas we wszystkich działaniach.

Cieszymy się, że pracujemy w klasie integracyjnej i możemy wspierać rozwój dzieci, gdyż „Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie".

Aldona Wiśniewska i Elżbieta Glińska

(nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej)