MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

Funkcjonowanie SP 4 w Zambrowie od 1 września 2020r.

 

 
 

1.         Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.         Uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły drzwiami przez boisko „Radosnej szkoły”. Przebierają się w swojej sali lekcyjnej, zostawiając ubrania na wieszakach. Uczniowie klas I-III nie korzystają z szatni.

3.         Uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szkoły przez szatnię (każda klasa będzie miały swój wydzielony boks szatniowy) i wychodzą wyłącznie obok sali nr 13.

4.         Przed wejściem do szkoły lub w trakcie zajęć uczeń może mieć sprawdzaną temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego.

5.         Przed wyjściem do szkoły oraz przed wyjściem do sali lekcyjnej uczniowie powinni dezynfekować ręce.

6.         Przy wejściu do budynku szkoły będzie umieszczona lista numerów telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, a także informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.

7.         Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

8.         W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

9.         Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

10.      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tylko do przedsionka szkoły, boisko „Radosnej szkoły” lub przy wejściu do szkoły), zachowując zasady:

11.      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

12.      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

13.      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

14.      Opiekunowie po wejściu do szkoły powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

15.      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatce w przedsionku szkoły), zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.

16.      W czasie pobytu w szkole w miarę możliwości należy zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych. W czasie przerwy uczniowie danej klasy powinni pozostawać blisko sali, w której będą mieli kolejną lekcję. W czasie przerwy uczniowie mogą przebywać w sali, w której mieli poprzednią lekcję, pod opieką nauczyciela, z którym mieli lekcję.

17.      W czasie przerw na korytarzach oraz częściach wspólnych budynków szkolnych uczniowie i nauczyciele są zobowiązani nosić maseczki, przyłbice lub inne środki ochronne.

18.      Uczniowie klas I-III w czasie długich przerw mogą wyjść na plac „Radosnej szkoły”, pod opieką nauczycieli, którzy w tym czasie mają dyżur na korytarzu lub pod opieką innych nauczycieli.

19.      Podczas pobytu w szkole należy często myć ręce (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), kichać lub kaszleć w zgięcie łokcia oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.

20.      Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte. Przybory do ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego (np. piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dezynfekowane.

21.      W trakcie zajęć uczniowie posługują się wyłącznie własnymi książkami i przyborami. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

22.      W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

23.      Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

24.      Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.

25.      Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek oraz wymieniać się nimi. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

26.      Podczas zajęć świetlicowych nauczyciele są zobowiązani pracować w przyłbicach lub maseczkach, a uczniowie mogą być w przyłbicach lub maseczkach. Przed wejściem do świetlicy uczniowie dezynfekują ręce. Świetlica będzie wietrzona nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

27.      Uczniowie przebywający w świetlicy opuszczają budynek szkoły przez drzwi obok dyżurki woźnego po uprzednim powiadomieniu za pomocą domofonu.

28.      Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum z zachowaniem środków ochrony osobistej .

29.      W stołówce szkolnej będzie zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca minimum 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej.

30.      Przed wejściem do stołówki uczniowie oraz nauczyciele powinni dezynfekować ręce.

31.      Korzystanie z posiłków będzie odbywał się w czasie lekcji (dla uczniów z klas I-III pod opieką nauczycieli świetlicy według odrębnego grafika, w zależności od planu lekcji) lub na trzech przerwach obiadowych (dla uczniów klas IV-VIII według odrębnego grafika, w zależności od planu lekcji). Spożywanie posiłków powinno odbywać się, w miarę możliwości, przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

32.      Po każdej przerwie obiadowej pracownicy stołówki będą dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł po każdej grupie.

33.      Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.

34.      Wszystkie dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) będą usunięte ze stołówki.

35.      Dania i produkty na stołówce w miarę możliwości  będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną.