MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin programu stypendialnego

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

Umowa uczestnictwa

 

 

Projekt "Dobry start w przyszłość"

 

 
 

Rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt będzie realizowany do 30.11.2022 roku przez Miasto Zambrów przy udziale Realizatorów: Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie i Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie. Nauczyciele, którzy zgłosili wolę prowadzenia takich zajęć prowadzą rekrutację do grup projektowych.

W ramach projektu, w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie, zaplanowano:

1.    Prowadzenie zajęć dla uczniów.

Zajęcia dodatkowe będą odbywać się 1 lub 2 x w tygodniu po 45 min, wyłączając wakacje i ferie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Rodzaje planowanych zajęć:

a) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe,

b) Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze  oparte na metodzie  eksperymentu,

c) Rozwijanie kompetencji informatycznych- wykorzystanie TIK,

d) Indywidualizacja pracy  ze specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

2.    Pomoc stypendialna dla uczniów – stypendium dla ucznia zdolnego.

Pomoc stypendialna w SP 4 Zambrów przewidziana jest dla 3 uczniów zdolnych w każdym roku szkolnym projektu. Będzie przyznana przez Komisję stypendialną na podstawie Regulaminu programu stypendialnego.

3.    Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

Zachęcamy wszystkich uczniów klas I-VIII do udziału w Projekcie.

Aby wziąć udział w jakiejkolwiek formie zaplanowanej w Projekcie niezbędne jest zgłoszenie uczestnika i wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych. Jeden uczeń może zgłosić się do więcej niż jednych zajęć.

Szczegółowych informacji na temat możliwości udziału w dodatkowych zajęciach udzielają sekretariat szkoły i nauczyciele prowadzący.