MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I INNYCH  URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZAMBROWIE

 

 
 

1.   Podczas pobytu uczniów w szkole obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, z wyłączeniem przypadków opisanych w dalszej części regulaminu.

2.    Jeżeli uczeń przyniesie do szkoły telefon lub inne urządzenie elektroniczne czyni to na własną odpowiedzialność. Telefon powinien być wyłączony.

3.   Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów. Całkowitą odpowiedzialność  ponoszą rodzice.

4.    W sytuacjach wyjątkowych uznanych przez nauczyciela (np. uczeń zapomniał powiadomić rodziców o odwołaniu zajęć dodatkowych, zmianach  w  planie lekcji itp.) oraz zagrażających życiu i zdrowiu uczniów (choroba przewlekła, ostry ból brzucha itp.) za zgodą i w obecności nauczyciela lub pracownika szkoły dopuszcza się skorzystanie z telefonu komórkowego.

5.    Korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na lekcji możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela - po uprzedniej informacji przekazanej uczniom o tego typu zajęciach (np.: do rozwiązywania quizów, poszukiwania informacji w Internecie).

6.   Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą nauczyciela oraz rodziców. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.

7.   W przypadkach, w których procedura dopuszcza używanie  telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, zabrania się nagrywania.

8.    Szkoła umożliwia rodzicom kontakt z wychowawcą lub dzieckiem poprzez sekretariat szkoły – nr telefonu 86 271 44 68.

9.    Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powoduje:

a)     konieczność wyłączenia telefonu przez ucznia w obecności nauczyciela;

b)     zabranie urządzenia przez nauczyciela i przekazanie go do depozytu w sekretariacie szkoły oraz odnotowanie tego faktu w zeszycie ewidencji (rubryki: nazwisko i imię ucznia, data zdarzenia, typ aparatu, czytelny podpis nauczyciela i rodzica);

c)     możliwość odebrania telefonu przez rodziców w ciągu dwóch tygodni, po okazaniu dowodu tożsamości oraz pokwitowaniu  odbioru w zeszycie ewidencji;

d)     fakt nieprzestrzegania procedur wychowawca odnotowuje w zeszycie uwag;

e)     trzecia uwaga związana z nieprzestrzeganiem procedur skutkuje upomnieniem wychowawcy klasy;

f)      w przypadku, gdy sytuacja powtarza się wielokrotnie, zastosowane zostaną kolejne kary przewidziane w Statucie Szkoły.