MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

   
   

 

 

1.    Zbiory wypożyczalni służą wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom naszej szkoły, a także rodzicom uczniów.

2.    Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam może wybierać książki, w każdej chwili może zwrócić się o pomoc do nauczyciela bibliotekarza.

3.    Ze zgromadzonych w wypożyczalni książek korzystać można wypożyczając je do domu.

4.    Jednorazowo uczniowie klas I i II mogą wypożyczyć 2 książki, klas III – 3, a uczniowie klas IV, V i VI więcej, w zależności od stopnia zaawansowania czytelniczego. Przeczytane książki należy zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

5.    Lektury wypożyczane są zgodnie z harmonogramem.

6.    Nauczyciele mogą wypożyczać do pracowni komplety książek.

7.    Zbiory wypożyczalni są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

8.    Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi taką samą odkupić lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

9.    Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do wypożyczalni przed końcem roku szkolnego.

 

1.  Przed wejściem do czytelni należy pozostawić plecaki w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.

2.  Zbiory czytelni służą wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom naszej szkoły, a także rodzicom uczniów.

3.  Uczniowie ze zbiorów czytelni mogą korzystać tylko na miejscu. Nauczyciele mogą je wypożyczać do pracowni lub do domu.

4.  Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam może wybierać książki z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma, w każdej chwili może zwrócić się o pomoc do nauczyciela bibliotekarza.

5.  Wykorzystane książki lub czasopisma należy zwracać nauczycielowi bibliotekarzowi.

6.  Roczniki czasopism mogą być przekazywane do pracowni przedmiotowych.

7.  Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.

8.  W czytelni obowiązuje cisza.

9.  Po skorzystaniu ze zbiorów należy wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.

 

1.    Z dostępu do komputerów można korzystać wyłącznie w czasie trwania lekcji pod opieką nauczyciela lub nauczyciela bibliotekarza.

2.    Uczeń, który chce indywidualnie skorzystać ze stanowiska komputerowego w Multimedialnym Centrum Informacji zgłasza sie do nauczyciela bibliotekarza.

3.    Indywidualnie uczniowie mogą pracować tylko pod opieką nauczyciela bibliotekarza. 

4.    Przed przystąpieniem do pracy z komputerem ,uczeń powinien wpisać się do zeszytu-rejestr oznaczonego numerem identycznym z numerem komputera (każde stanowisko komputerowe ma przypisany własny zeszyt odwiedzin).

5.    Nie można zmieniać stanowiska komputerowego.

6.    W zeszycie-rejestrze należy wpisać : imię i nazwisko , klasę , datę , godzinę oraz temat poszukiwać.

7.    Nauczyciel bibliotekarz dokonuje wyboru konta i sposobu logowania..Ze stanowisk komputerowych korzystamy po zalogowaniu sie na odpowiednie konto użytkownika.

8.    Przy stanowisku może pracować tylko jedna osoba. W uzasadnionych przypadkach mogą pracować dwie osoby.

9.    Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

11. Jednorazowo można korzystać z komputera przez jedną godzinę lekcyjną.

12. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do czytelni jedzenia i picia.

13. Niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.

14. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.

15. Programy multimedialne są udostępniane jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu.

16. W pracowni MCI korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się sie instalowania innych i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

17. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone.