MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

ZASADY  FUNKCJONOWANIA  SZCZĘŚLIWEGO  NUMERKA

 

 
 

1.   Szczęśliwy numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas I – VI

2.   Szczęśliwy numerek jest przypisany numerkowi ucznia w dzienniku lekcyjnym

3.   Szczęśliwy numerek jest losowany codziennie przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

4.   Szczęśliwy numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

5.   Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych.

6.   Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, wzorowego zachowania jak również aktywnego udziału w lekcji.

7.   Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, testów, kartkówek, zadań domowych i ćwiczeń.

8.   Jeśli uczeń nie stosuje się do zasad Szczęśliwego numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca zawiesza przywilej Szczęśliwego numerka danemu uczniowi.

9.   Szczęśliwy numerek przestaje funkcjonować w chwili nie przestrzegania jego zasad.