MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

ZADANIA ŚWIETLICY

 
 

Do zadań świetlicy w szczególności należą:

v   organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia;

v   organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

v    organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień uczniów;

v    stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;

v    upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

v    rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;

v    współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym.

 

W naszej świetlicy  prowadzone są różnorodne formy zajęć z dziećmi:

ü  pomoc w odrabianiu prac domowych,

ü  czytelnictwo indywidualne i zbiorowe,

ü   wykonywanie prac plastycznych

ü  organizowanie inscenizacji i teatrzyków,

ü  zajęcia muzyczne z wykorzystaniem dostępnych instrumentów,

ü   gry i zabawy w pomieszczeniach świetlicy,

ü  organizowanie różnorodnych konkursów,

ü   zajęcia związane z kształtowaniem postaw kulturalnego zachowania się przy stole,

ü  zajęcia mające na celu popularyzowanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią,

ü   zajęcia ruchowe – gry i zabawy na świeżym powietrzu,

ü  wycieczki,

ü   inne zajęcia opiekuńcze, wychowawcze oraz wynikające z planu pracy szkoły na dany rok szkolny.

 

Nagrody za wzorowe zachowanie i wyróżniającą pracę na zajęciach świetlicowych:

ü  wyróżnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę lub kierownika świetlicy;

ü  pochwała kierownika świetlicy przekazana rodzicom lub wychowawcy klasy;

ü  wręczenie drobnego upominku lub dyplomu.

 

         Uczniom sprawiającym problemy -  wychowawca lub kierownik świetlicy może udzielić upomnienia lub nagany w obecności wychowawcy klasy; może też poinformować rodziców o niewłaściwym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).