MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

  Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
 • Strona główna

 

 

Warunki rekrutacji

 
 
 

Zasady przyjęć do świetlicy oraz tryb odbierania dzieci:

 1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00-16.00.

 2. Świetlica szkolna jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla uczniów klas I – III i uczniów dojeżdżających z klas IV- VI.

 3. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą wypełniają rodzice (opiekunowie prawni) i składają corocznie do kierownika świetlicy.

 4. W uzasadnionych przypadkach rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić dziecko do świetlicy w późniejszym terminie .

 5. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowani są dzieci rodziców pracujących i uczniów dojeżdżających.

 6. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja. W skład komisji wchodzą: wicedyrektor szkoły , kierownik świetlicy, nauczyciel świetlicy, pedagog szkolny, przedstawiciel rady pedagogicznej.

 7. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka na świetlicy szkolnej rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy.  

 8. O wszystkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy ( np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.

Należy pamiętać, że:

 1. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się. Podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.
 2. Zgodnie ze Statutem Szkoły w świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy dzieci przynoszone z domu.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy przynoszą wyprawkę szkolną wskazaną przez wychowawcę.
 4. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasowym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczęszczania do świetlicy może zostać zawieszona.