MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

 

REKRUTACJA UCZNIÓW

DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 W ZAMBROWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 
 

Od 1 września 2017 roku naukę w klasie pierwszej obowiązkowo rozpoczynają dzieci urodzone w 2010 roku.

 

Warunki przyjęcia dziecka do szkoły

 
 

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4

Dzieci z rocznika 2010 będą przyjęte do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców (opiekunów prawnych), które należy złożyć w terminie od 15 marca do 5 kwietnia 2017 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie, ul. M. Konopnickiej 13.

Wszystkie dzieci urodzone w 2010 roku, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4, których rodzice (opiekunowie prawni) złożą ZGŁOSZENIA w określonym terminie, zostaną przyjęte do klasy pierwszej.

Rodzice 6-latków (czyli dzieci urodzonych w 2011 roku) mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Musi być jednak spełniony jeden z warunków:

-        dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym (rodzic zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o realizacji przygotowania wydane przez dyrektora przedszkola) albo

-        poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci z rocznika 2010, zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4 mogą w terminie od 19 kwietnia do 5 maja 2017 roku złożyć WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy I w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4  w Zambrowie, ul. M. Konopnickiej 13.

Rodzice 6-latków (czyli dzieci urodzonych w 2011 roku) mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Musi być jednak spełniony jeden z warunków:

-        dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym (rodzic zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie o realizacji przygotowania wydane przez dyrektora przedszkola) albo

-        poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4, których rodzice (opiekunowie prawni) w tym roku złożą wniosek w określonym harmonogramem terminie, będą przyjmowane do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miasta Zambrów z dnia 21 lutego 2017 roku kryteriami, w miarę posiadanych wolnych miejsc, tzn. wtedy, gdy szkoła będzie posiadać wolne miejsca w klasach pierwszych po przyjęciu dzieci z obwodu.

Kryteria naboru i ich waga są następujące:

1.     Dziecko zamieszkuje na terenie Miasta Zambrów – 5 pkt,

2.     Dziecko posiada rodzeństwo w szkole – 3 pkt,

3.     Niepełnosprawność dziecka – 3 pkt,

4.     Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 2 pkt,

5.     Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły – 1 pkt.

Zgodnie z harmonogramem:

10 maja 2017 roku komisja rekrutacyjna w Szkoły Podstawowej nr 4 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 12 maja 2017 roku rodzice kandydatów, w postaci pisemnego oświadczenia, potwierdzą wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4.

17 maja 2017 roku komisja rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 4 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające zgodnie z harmonogramem zawartym w Zarządzeniu NR 0050.16.2017 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 26 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania uczniów do klas I otrzymacie Państwo
w sekretariacie SP nr 4 lub telefonicznie 86 271 44 68.

Druki ZGŁOSZENIA i WNIOSKU są dostępne na stronie internetowej szkoły http://sp4zambrow.pl  w zakładce Rekrutacja oraz w sekretariacie szkoły.