MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

  Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
 • Strona główna

 

 

ZADANIA PEDAGOGA

 

 
 

Pedagog w szkole:

 1. Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów
 2. Udziela pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych.
 3. Opiekuje się  uczniami szczególnej troski we współpracy z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi.
 4. Kształtuje  pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty zajęcia integracyjne.
 5. Realizuje  programy profilaktyczno-wychowawczych z zakresu umiejętności interpersonalnych
 6. Dokonuje oceny wychowawczej w szkole w I i w II semestrze ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 7. Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego.
 8. Kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych ,drugorocznych.
 9. Udziela porad rodzicom.
 10. Rozpoznaje aktualną sytuację problemową w szkole.
 11. Udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi.
 12. Wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia.
 13. Koordynuje organizowanie pomocy materialnej uczniom m.in. dożywianie, stypendia szkolne, pomoc rzeczowa, paczki świąteczne, dofinansowanie podręczników.